หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวาสนา สุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-782-4938
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวาสนา สุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-782-4938
นางสาวนงลักษณ์ คุปตจิต
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-299-5138
นายสราวุธ สำลีเทศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-884-9232
นายธงชัย ต้นแพง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 064-320-3857
นางสาวขวัญใจ ส่องแสงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-368-3459
 
 
กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ