หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ
วิสัยทัศน์ ทต.โคกปีบ
“พัฒนาเทศบาลตำบลโคกปีบให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีแหล่งน้ำเพียงพอ สุขภาพปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมสดใส”
นางสิรินาถ สุขสารพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลโคกปีบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
วิสาหกิจชุมชนหมวกสานจากไม้ไผ่
เทศบาลตำบลโคกปีบ
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ค่ะ
 
เทศบาลตำบลโคกปีบ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลโคกปีบ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
 


- VDO วิดิทัศน์ - [ 7 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 225 
 
 
 
     
 
ประชุมกองทุน 1/61 [ 11 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 149 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ปจ 0017.3/ว 448 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  [ 11 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 393 1-เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 393 2-เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 389 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563  [ 5 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.5/ว 357 1-เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.5/ว 357 2-เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.5/ว 357 3-เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.5/ว 357 4-เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 240, ว 241 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลสมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว. 23 มกราคม 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 230 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63  [ 23 ม.ค. 2563 ]   
ปจ 0017.3/ว 197 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 21 ม.ค. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 187 1-เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด [ 20 ม.ค. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 187 2-เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด [ 20 ม.ค. 2563 ]   
ปจ 0017.4/ว 560 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]   
1-การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]   
2-การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]   
ปจ 0017.2/ว 3881 1-เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
ปจ 0017.2/ว 3881 2- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   
ปจ 0017.4/ว 3863 เรื่องสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]   
ปจ 0017.2/ว 3602, ว 3603 1-เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  [ 27 พ.ย. 2562 ]   
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
   
 
 
 
   
 
ขอประฃาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.หอมศีล (3 พ.ค. 2562)    อ่าน 691  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1912  ตอบ 4  
 
 
 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บางแตน ตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นาดี ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพามไม้ข้าคลองยาง บริเวณที่ดิน นายเอน [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นาดี ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน คสล.เดิม บริเวณบ้าน นา [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นาดี ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิงเดิม บริเวณด้านหลังอาคา [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นาดี ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดิน นางสุมาลี นรินทร [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นาดี ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เลียบถนน คสล. ฝั่งขวาทางสายแ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นาดี ประกาศผผู้ชนะโครงการทาสีตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี สายหลัก สายรอง ภ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกปีบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นาดี ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดีและศูนย์พัฒนาเ [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บางแตน ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รู้ทัน ป้องกันได้ [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บางแตน ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโควิด-19 กรมอนามัย [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.โคกปีบ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการทำความ [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
   


กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ครั้งที่ 1 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนหมวกสานจากไม้ไผ่หลวงพ่อทวารวดี
 
  
   
     
   
 


 
  ท่านต้องการให้ ทต.โคกปีบ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
โทร : 037-276-114 , 037-276-408 โทรสาร : 037-276-114 , 037-276-408 ต่อ 101
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโคกปีบ
  จำนวนผู้เข้าชม 414,705 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-864-3744
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10